ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

KAMERA AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ‘nın (İleride “ALPAŞ YAŞAM” veya “OTEL” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (ileride “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.          

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENECEKTİR?

Otelimizde kamera/video kaydı alındığından kayıt ile  görsel ve işitsel kişisel verileriniz işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENECEKTİR?

ALPAŞ YAŞAM kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Otelimize giren her gerçek kişi kayıt sistemi ile video kayıt altına alınmaktadır. Çalışan, müşteri, ziyaretçi olmanız ya da başka bir sebep ile  video kayıt yoluyla işlenen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

ALPAŞ YAŞAM bina giriş çıkışları takibinin yapılması, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, çalışanların iş faaliyetlerinin veya çalışma sürelerinin takibi ve/veya denetimi, bina içerisindeki kamera görüntülerinin takibinin yapılması ve fiziksel mekan güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, uyuşmazlıkların giderilmesi veya mevzuat gereği, ilgili kamu kurumlarına, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ NEDİR?

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve meşru menfaatimiz gereği kanuna uygun olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir. 

KANUN’UN 11. MADDESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.alpasyasam.com adresinden ulaşabileceğiniz veya tarafımızdan fiziki olarak edinebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Görükle Mahallesi Tütün Sokak No:2/1 Nilüfer/BURSA adresine postalayabilir, bilgi@alpasyasam.com adresine mail atabilir veya fiziki olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçesi ile bildirilecektir.

 

Login