ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (ALPAŞ YAŞAM)

KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (İleride “ALPAŞ YAŞAM” veya “OTEL” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (ileride “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin ALPAŞ YAŞAM tarafından işlenme amaçları, işlenen verinin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve  kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanınan diğer haklarınıza ilişkin daha detaylı bilgi almak için 0(224) 411 41 41 telefon numarası veya bilgi@alpasyasam.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENECEKTİR?

Kimlik VerisiAd-soyad, imza/paraf bilgisi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet,
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, ülke, şehir, e-posta adresi (kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal VeriKart bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, banka kart slipi, vergi levhası, şirket ünvanı, vergi dairesi,
Görsel VeriKamera/Video kaydı
Fiziksel Mekân GüvenliğiKamera kayıtları
Diğer VerilerAile bilgileri, araç plakası ,otele giriş –çıkış saati ve tarihi, oda numarası

 

İnternet sitemizden yapılan rezervasyonlarda çerezler yolu ile kişisel verilerinizde işlenmekte olup, çerezler vasıtası ile işlenen kişisel verileriniz için bilgi almak için www.alpasyasam.com Adresinden Çerezler Aydınlatma Metni’nimizi inceleyebilir ya da bu hususla ilgili 0(224) 411 41 41 Telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Otelimiz bünyesinde kamera/video kaydı alındığından kamera kaydı ile kişisel verileriniz işlenmektedir. Kamera kaydı ile ilgili ayrıntılı aydınlatma metinimize www.alpasyasam.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENECEKTİR?

ALPAŞ YAŞAM , misafirlerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Otelimiz misafiri olmanız sebebiyle Otelimize  bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Otelimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Otelimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini beyan ederiz.

ALPAŞ YAŞAM olarak siz değerli misafirlerimizin kişisel verileri sizlere daha iyi hizmet verebilmek, kalite standartlarımızı yükseltebilmek, memnuniyetinizi sağlamak, rezervasyon ve konaklama takibini yapabilmek, hizmet kalite ve yelpazesini genişletebilmek, geri dönüşleri sağlayabilmek, para tahsilatı veya iadesi işlemlerini yapabilmek, kampanyalardan haberdar edebilmek, reklam faaliyetlerini yürütebilmek, sosyal medyada gerçekleştirilen kampanya ve çekilişlere dahil edebilmek ve faydalandırabilmek, finansal ve muhasebesel yükümlülükleri yerine getirebilmek, kamera kayıtları için fiziksel mekan güvenliğini sağlayabilmek  amacıyla işlemekteyiz.

Otelimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Veri işleme amacının ortadan kalkması ve mevzuatta belirlenen sürenin geçmesi halinde bahsi geçen kişisel veriler ALPAŞ YAŞAM tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, uyuşmazlıkların giderilmesi veya mevzuat gereği, ilgili kamu kurumlarına, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ya da yurt dışında ki kurumlara, iş ortaklarına, bankalara, mali müşavirliğe ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Otelimiz KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ NEDİR?

Otelimiz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve otelin meşru menfaati gereği ibraz etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile , video kaydınız kamera kayıt sistemi ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir. İnternet sitemizden yapılan rezervasyonlarda kişisel verileriniz veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

KANUN’UN 11. MADDESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.alpasyasam.com adresinden ulaşabileceğiniz veya tarafımızdan fiziki olarak edinebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Otelimizin Görükle Mahallesi Tütün Sokak No:2/1 Nilüfer/BURSA adresine postalayabilir, bilgi@alpasyasam.com adresine mail atabilir, veya fiziki olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçesi ile bildirilecektir.

Ad, Soyad, Tarih, İmza Okudum,anladım.(el yazısı ile yazınız.)

Login