ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİNKORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma metni, ALPAŞ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (İleride “ALPAŞ YAŞAM” veya “OTEL” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (ileride “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğü amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin ALPAŞ YAŞAM tarafından işlenme amaçları, işlenen verinin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve  kanunun 11. Maddesinde sayılan haklar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanınan diğer haklarınıza ilişkin daha detaylı bilgi almak için 0(224) 411 41 41 telefon numarası veya bilgi@alpasyasam.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENECEKTİR?

 

Kimlik VerisiAd-soyad, imza/paraf bilgisi , vergi dairesi bilgisi, vergi kimlik numarası
İletişim VerisiTelefon numarası, adres
Görsel VeriKamera/Video kaydı
Fiziksel Mekân GüvenliğiKamera kayıtları
Diğer VerilerAraç plakası , otele giriş – çıkış tarihi ve saati, misafir kart bilgisi, çalışılan şirket bilgisi

  

Otelimiz bünyesinde kamera/video kaydı alındığından kamera kaydı ile kişisel verileriniz işlenmektedir. Kamera kaydı ile ilgili ayrıntılı aydınlatma metinimize www.alpasyasam.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENECEKTİR?

ALPAŞ YAŞAM , ziyaretçilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Otelimiz ziyaretçisi olmanız sebebiyle Otelimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Otelimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

  • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

ALPAŞ YAŞAM , ziyaretçi giriş çıkış kartı temin edilmesi, ziyaretçi giriş çıkışları takibinin yapılması, otel içerisindeki kamera görüntülerinin takibinin yapılması , fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, malzeme alım işlemlerinin denetlenmesi ve takibi amaçlarıyla siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?

Kişisel verileriniz, uyuşmazlıkların giderilmesi veya mevzuat gereği, ilgili kamu kurumlarına, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ NEDİR?

Otelimiz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve otelin  meşru menfaati gereği ibraz etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; video kaydınız kamera kayıt sistemi ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

KANUN’UN 11. MADDESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.alpasyasam.com adresinden ulaşabileceğiniz veya tarafımızdan fiziki olarak edinebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak otelimizin Görükle Mahallesi Tütün Sokak No:2/1 Nilüfer/BURSA adresine postalayabilir, bilgi@alpasyasam.com  adresine mail atabilir veya fiziki olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçesi ile bildirilecektir.

Ad, Soyad, Tarih, İmza Okudum,anladım.(el yazısı ile yazınız.)

Login